Ny rekordordre på renovering til 250 mio.kr. af Skoleparken i Hillerød

Fortsætter strategien med fokus på større renoveringsopgaver, der kan køre effektivt a la samlebånd. Energioptimerer tag og facade samt fornyer VVS og ventilation i ni boligblokke med 426 boliger over de næste 2½ år.

Det bliver en meget forandret Skoleparken, som fremstår, når Adserballe & Knudsen i slutningen af 2017 kan sige færdigt arbejde.

Efter renoveringen vil de nuværende ens og monotone facader være ændret med nye markante indgangspartier, altaner og en ny variation i farver, materialer og udtryk.

De godt 50 år gamle boligblokke bærer tydeligt præg af nedslidning, blandt andet med skader på facadeelementerne, problemer med tage, installationer og badeværelser.

-Den største udfordring er at styre og koordinere de op til 100 håndværkere, vi skal have til at fungere som et team og i en effektiv og planlagt indsats, siger projektleder Michael Albrechtsen, Adserballe & Knudsen. Han har de næste toethalvt år ansvar for projektet, men det tager han roligt. Han har mange års erfaring med ansvar for store projekter.

Uden på den gamle facade isoleres og opmures en ny murstensfacade. Nye vinduer isættes, og altanerne udvides til 200-220 cm. Arkitektonisk medfører de nye fremskudte altaner, at facaden brydes op, så blokkene vil fremstå levende og indbydende. Indvendigt renoveres badeværelserne, så de opfylder nutidens standard med blandt andet gulvvarme og ventilationsanlæg.

Stuelejlighederne får direkte udgang til det grønne område og får dermed en egen terrasse og have.

Erfaringsprojekt på 75 dage
I Skoleparken udføres to opgange som referenceprojekt med nye vinduer, ny ventilation, ny facade- og gavlbeklædning og nye altaner. Erfaringerne herfra bliver anvendt til at tilrettelægge det videre arbejde i detaljer. Der er afsat 75 dage til denne første del.

Investeringen i tid i en planlægning og optimering i begyndelsen af et projekt skaber positive effekter i de efterfølgende.  Adserballe & Knudsen har derfor fire funktionærer i projektledelsen. Dele af opgaven er i egenproduktion.

Projektet er delt i ni faser, som igangsættes glidende. Arbejdet med en blok er beregnet til 120 dage.

Bygherre
Boligselskabet Nordsjælland

Rådgiver
Rambøll A/S

Periode
April 2015- december 2017

Entreprisesum
250 mio

Facaderenovering med dobbeltvirkning holder varmen inde og støjen ude

Mineraluld, nye vinduer og ny facade skærmer boligafdelingen Brunevang mod støj og energispild i stort facadeprojekt.
Energibesparelse, bedre indeklima og bekæmpelse af vejstøj går hånd i hånd ved en omfattende renovering af fire boligblokke i Rødovre tilhørende PAB Brunevang Postfunktionærernes Andelsboligforening.

De fire boligblokke er særligt støjramte med en facade lige ud til Motorringvej 3.

Når beboerne om to år kan flytte tilbage, er deres lejlighed moderniseret indvendt. Men vigtigst er nok, at støjen inden døre er halveret, energiforbruget er reduceret, solceller på taget vil levere billig el, og boligkvaliteten er forbedret.

-Det er en gennemgribende renovering, som opfylder flere mål på samme tid, siger sektionschef Niels Jul Jakobsen, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

-Klimaskærmen på boligblokkene fornyes med en helt ny facade uden på den eksisterende murstensfacade. Facaden støjsikres og energioptimeres med 300 mm. mineraluld beklædt med indfarvet puds.

-Boligerne støjsikres desuden med kraftigt støjdæmpende vinduer, såkaldte russervinduer, der er to termovinduer bygget sammen i to lag uden på hinanden. De kan åbnes, uden at støjen kommer ind. Samlet set halveres støjen fra 68 dB målt indenfor til under 58 dB, som er grænseværdien for vejstøj.

-Kernen i den nye facade er et system af bærende, lodrette stålprofiler fæstnet i fundamentet og på den gamle facade. Profilerne skal bære nye altaner til boligerne og bære de to ekstra etager, som boligblokkene udvides med. Blokkene forhøjes fra 2½ etage til fire.

-Arkitektonisk er det en god løsning. De 300 mm. mineraluld hæftes på facaden og pakker stålprofilerne ind, så det bærende system er helt skjult under den nye facade. Den nye facade vil fremstå enkel og flot.

Udfordringerne står i kø
Renoveringer er forbundet med udfordringer. Det gælder også Brunevang.

Blandt andet de mange forskellige materialer, der skal bygges sammen. Selv om den eksisterende mur er lidt skæv og koterne er uens, skal altaner ramme beslag og murstensniveauer, og facadeelementer skal fremstå snorlige, når de er monteret.

Adserballe & Knudsen har 40 håndværkere og funktionærer på opgaven, som tager to år endnu, frem til juni 2017.

De fire boligblokke ud mod Motorvej 3 bygges desuden sammen til en sammenhængende boligblok ved huludfyldning. Slutresultatet bliver en 250 meter lang boligblok, som danner en solid støjvold i forhold til de bagved liggende 12 boligblokke og de godt 160 boliger.

Hovedentreprise
Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre
Postfunktioærernes Anders-boligforening

Arkitekt
Mangor & Nagel arkitektfirma A/S

Ingeniør
Ingenioør

Byggeperiode
Marts 2014-juni 2017

Entreprisesum
183 mio.kr

Opfører ny cellebygning inden for murene i Vestre Fængsel

skalmur Vestre Fængsel

Vestre Fængsel nye bygning med særlige overvågningsceller nærmer sig færdiggørelsen. Adserballe & Knudsen afleverer nybyggeriet i februar 2015.

Byggeopgaven er kompleks af flere grunde. Der er meget begrænset plads på byggepladsen mellem sikringshegn og eksisterende bygninger. Bygningens særlige formål medfører detaljer i konstruktionen og indretningen ud over det sædvanlige, blandt andet er alle vinduer hærdet panserglas. Endelig udføres arbejdet inden for murene, hvilket betyder, at håndværkerne skal sikkerhedsgodkendes og respektere særlige regler, mens de er på byggepladsen.

Det er anden gang Adserballe & Knudsen bygger inden for murene på Vestre Fængsel, så de særlige forhold er rutine.

-Der er faktisk fordele ved at arbejde inden for murene, siger projektleder Dennis Kensø, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

-Der er en større forudsigelighed i dette projekt. Når du møder om morgenen, kan du være sikker på, at materialer og maskiner ikke er stjålet i nattens løb. Der kommer ikke uinviterede ind bag hegnet. Men vigtigst er, at leverancer og underleverandører ved, de skal passe aftalerne. Ingen afvigelser. For en projektleder er det helt fantastisk.

Vestre Fængsel er fra 1895 og Danmarks største opført med en karakteristisk facade i gule teglsten med røde bånd. Den nye bygning adskiller sig helt bevidst fra den stil. Råhuset er opført i beton og de to nederste niveauer er skalmuret med en hårdt brændt Pedersen tegl. Øverste niveau beklædes med en let konstruktion i træ og zink, og tagpaptaget er fladt. I taget indbygges et stort ovenlysvindue.

Bygningen er i tre etager og på i alt 800 etagemeter. Den indrettes med sikringsceller med overvågning og kontorer til personale. De nye celler erstatter utidssvarende i det gamle fængsel, og de indrettes specielt til formålet, så Politiets arbejde kan udføres mere rationelt og med bedre forhold for de indsatte. De skal anvendes til indsatte, som er selvmordstruede, narko-slugere og andre fanger, som Politiet ønsker at overvåge 24/7.

Adserballe & Knudsen vandt hovedentreprisen i en indbudt licitation og varetager primært projektledelse og murerentreprisen. Øvrige opgaver, blandt andet el, vvs, ventilation og cts, tømrerarbejdet, kloak, fundament og elementmontage udføres i underentreprise.

Hovedentreprise
Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre
Direktoratet for Kriminalforsorgen

Rådgiver
NIRAS A/S

Arkitekt
Erik Møller Arkitekter

Periode
Juni 2014-februar 2015

Kontakt
Adm. direktør Karsten Hjarsø

Entreprisesum
12,3 mio.kr.

145 badeværelser totalrenoveres for Vibo

Bogtrykkergaarden1

Adserballe & Knudsen har vundet sin tredje store renoveringsopgave for det almene boligselskab Vibo. 145 badeværelse i boligafdelingen Bogtrykkergården på Nørrebro skal totalrenoveres for i alt 18,7 millioner kroner.

Bogtrykkergården er et tidstypisk betonelementbyggeri, skalmuret med røde mursten og opført i 1978. Hele projektet omfatter tre boligblokke i fem etager og med 13 opgange.

-Det er en byggesag, der kræver en meget nøje styring, siger projektleder Mads Søndergaard, Adserballe & Knudsen og tilføjer:

-Badeværelserne totalrenoveres. De renses ned til rå beton og derefter genopbygges til moderne standard med nyt overalt. Det betyder også mange delprocesser, der skal køre efter en snor.

-Projektet har vi delt op i 13 etaper og projektstyringen vil sikre en smidig og effektiv proces med fokus på beboerne, mens der arbejdes i deres bolig.

-Vi arbejder inde i beboernes private hjem, og har fokus på at sikre, at de forstår og er trygge ved alt det, der skal ske. De skal undvære deres badeværelse i en periode, og vi skal ind og ud af deres bolig og skal udføre en del arbejde uden at forstyrre deres dagligdag alt for meget. Det kræver en god dialog, hensyntagen og håndværkere, der både er dygtige til opgaven og er vant til at håndtere beboere på den rette måde.

-Beboerhåndtering spiller i dag en større rolle i det samlede projekt, og det arbejder vi målrettet med at klæde håndværkerne på til at håndtere.

Adserballe & Knudsen udfører over 90 procent af arbejdet i egenproduktion med al murer-, tømrer-, VVS- og elarbejdet. Projektet varer 14 måneder og starter i oktober med slut i december 2015.

Der er konstateret bly og asbest i de gamle badeværelser, og det bliver behandlet sikkerhedsmæssigt korrekt under nedrivningen, før de andre fag går i gang.

De nye badeværelser bygges op med ny membran og nyt gulv, ny faldstamme og nye installationer til vand, ventilation og el, og beboerne får et moderne, velindrettet rum, der lever op til nutidens krav.

Bæredygtigt byggeri med flot tømrerarbejde

AmagerStrandpark2

Rejsegilde på det nye strandkulturhus i Amager Strandpark.
Råhuset er færdigt med søjler og spær i svære limtræsbjælker. Tømmeret er med til at understrege det bæredygtige byggeri, som Adserballe & Knudsen udfører i hovedentreprise for Amager Strandpark interessentskabet.

Naturcentret vil om to måneder være klart til de københavnske børn 0-10 år, der skal komme på udflugt og opleve standens dyre og planteliv. Det består af to bygninger med klasselokale, køkken og andre faciliteter. Det er tanken, at børn, deres lærere, pædagoger og forældre skal bruge huset som base for en tur på stranden. Mellem bygningerne placeres vandbassin, arbejdsborde mm. til at udføre eksperimenter og forsøg og på den måde lære om naturen.

Byggematerialerne og arkitekturen harmonerer med placeringen i strandparken tæt på Øresund og funktionen med naturoplevelse. Uden om anlægges klitter med marehalm, så de to bygninger naturligt vil glide ind i kystlandskabet og de andre bygninger, der er opført i nærheden.

AmagerStrandparkrejsegilde
Opføres i egenproduktion
-Det er spændende at være med til at opføre et bæredygtigt byggeri, hvor godt håndværk og naturens materialer går i spænd, siger sektionschef Dennis Kensø, Adserballe & Knudsen og tilføjer:

-Vi har haft en halv snes mand i gang på projektet, der udføres i tæt på 100 procent egenproduktion. Vores folk har udført kloak og støbning af fundamenter. Tømrerne har rejst den bærende konstruktion, og de skal beklæde med træ og aptere bygningerne. Det bæredygtige udtryk fuldendes af bygningernes grønne tag med sedum og solfangere.

-Hele byggeriet tager godt fire måneder. Den største udfordring ligger i de skæve vinkler i facaden og ikke mindst taget, hvor de fire tagflader mødes. Men vi har et hold af erfarne tømrere, der kender arbejdet med træ og med de tekniske løsninger, som arkitekten JJW og ingeniøren EKJ har fastlagt. Det er en dejlig udfordring at arbejde med træet på denne måde og skabe to flotte bygninger, slutter Dennis Kensø.

Byggesummen er på 6,7 millioner kroner, og Adserballe & Knudsen vandt opgaven i en indbudt licitation.

Arbejdet blev indledt i juni, og bygningerne afleveres til Amager Strandpark I/S i november 2014.

Hovedentreprise:    
Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre:   
Amager Strandpark I/S

Arkitekt:   
JJW Arkitekter A/S

Ingeniør:   
EKJ Ingeniører A/S

Byggeperiode:   
Juni – november 2014

Entreprisesum:     
6,7 millioner kroner

Gennemgribende renovering af seks boligblokke i Helsingør

skovparkenrenovering

Adserballe & Knudsen skal renovere og ombygge Skovparken i Espergærde for at fremtidssikre de 68 boliger og fire erhvervslejemål.

De seks boligblokke er opført i 1949-51 i tre plan med et etageareal på godt 5.600 m2. Renoveringen er en del af en helhedsplan for at fremtidssikre afdelingen med attraktive boliger ved at udbedre byggeskader og modernisere installationer og klimaskærm. Planen omfatter derfor også en renovering og fornyelse af de grønne områder, legepladser og opholdrum.

-Listen over opgaverne er lang og kræver en bred indsats fra os som hovedentreprenør, siger direktør Niels Laursen, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

-Men det er en spændende opgave, hvor jeg ser to vigtige udfordringer.

Organisationen styrket
-Boligerne er beboet, mens arbejdet står på. Vi har derfor lagt en omhyggelig plan med kort tid med håndværkere inde i hver bolig, hvor vi sikrer så få gener som muligt for beboerne. Planen er samtidig nøglen til at sikre en god koordinering af de mange fag og en rationel produktion.

-Vores erfaring med denne type opgaver er efterhånden ret stor, og vi har med efteruddannelse, planværktøjer og dygtige folk styrket hele organisationen netop på projektstyringssiden de seneste år.

Arbejdet indledes lige efter sommerferien på blok 2 med udvendige arbejder og følger derefter en rullende plan. I oktober følger næste blok. De første indvendige arbejder indledes også i oktober. Hver blok tager knap seks måneder.

Renoveringsprojektet omfatter nedrivning, efterisolering og genetablering af murede gavle, istandsættelse af dele af facaderne, udskiftning af tag med røde tagsten samt udskiftning af vinduer og døre, blandt andet med sikringsdøre. Etagedæk og tagkonstruktioner efterisoleres, og alle altaner renoveres og udvides.

Som led i en byggeteknisk renovering får alle lejligheder mekanisk ventilation, og i en række lejligheder skal stigstrenge udskiftes og elinstallationer renoveres.

Blok 5 skal ombygges radikalt blandt andet med nye bad og køkken, etablering af elevator i to opgange, og de øverste boliger ombygges til lejligheder i 1½ plan ved at inddrage tagrummet.

Alle stuelejligheder får adgang til egne små haver, som bliver et attraktivt frirum for beboerne.

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre: Boligselskabet Nordkysten, Skovparken

Rådgiver: Pålsson Arkitekter AS

Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører AS

Udførelse: August 2014-december 2015

Entreprisesum: 50 mio.kr.

Adserballe & Knudsen skifter 1.600 vinduer i Odense

Adserballe & Knudsen har sikret sig den hidtil største renoveringsopgave på Fyn.

De udskifter vinduer, døre og garageporte samt reparation af murværk mm. på FAB afd. 102 Mosegårdsparken i Odense C. Opgaven løber op i 14 millioner kroner.

-Det er en typisk kerneopgave for os med renovering, hvor det blandt andet handler om at få opgaven til at forløbe helt smertefrit for beboerne og andre involverede parter og samtidig effektivt af hensyn til tidsplan og budget, siger projektleder Niels Jul Jacobsen, Adserballe & Knudsen.

Adserballe & Knudsen har de senere år udført en række tilsvarende renoveringsopgaver blandt andet 3.600 vinduer i Nordre Munkegård og 1.000 vinduer i Nivåhøj.

-Arbejdet udføres, mens beboerne er i deres bolig. Vi gør alt for at gøre generne så få og så små som muligt og vil afslutte udskiftningen i hver bolig, inden der er gået to arbejdsdage.

I boligen opsættes støvskærm. Udtagning af de gamle vinduer og isætning af nye følger en stram og aftalt plan. Alle arbejder udføres efter en rullende plan, bolig for bolig, blok for blok.

Hele udskiftningen og de forskellige reparationer af murværk og fuger forventes at tage 12 måneder. Hver af de store etageblokke med 50 boliger tager 6-8 uger fra stilladset kommer op, til det kan tages ned igen. Parallelt udføres arbejdet på de i alt 64 rækkehuse.

Mosegårdsparken er opført i 1957 med en blanding af etageblokke i fem etager og rækkehuse i et og to plan. Boliger har to, tre og fire værelser. De nuværende vinduer er isat i 80érne.

Adserballe & Knudsen har en projektleder og seks tømrere på opgaven. Murerarbejdet udføres i underentreprise.

Adserballe & Knudsen vinder hidtil største kontrakt på 183 mio.kr.

Brunevang1

Boligafdelingen Brunevang i Rødovre udvides med 114 nye boliger og fire blokke renoveres.

En 250 meter lang boligblok, der slanger sig langs Motorvej 3 bliver det spændende slutresultat af et nybyggeri og renovering, som Adserballe & Knudsen netop har vundet hovedentreprisen på.

Fire boligblokke bygges sammen ved huludfyldning. Sammenbygget vil boligblokken virke som en solid støjskærm mod motorvejen og vil skærme hele Brunevang-kvarteret i Rødovre for støj.

Mangor & Nagel har som arkitekt haft øje for variation i den lange bygning. Facaden bliver brudt af portåbninger, knæk i facaden og varierende antal etager.

Adserballe & Knudsen skal opføre i alt 114 nye boliger i Brunevang. De fire eksisterende boligblokke forhøjes med to etager til fire etager. Resten opføres i udfyldningerne mellem de fire blokke

Klimaskærmen på de eksisterende blokke fornyes i en gennemgribende renovering, der også omfatter nye altaner og svalegange. Morten L. Hansen, projektdirektør siger:

-Hele projektet med nybyggeri og renovering udgør 183 millioner kroner og er dermed den hidtil største hovedentreprise, som Adserballe & Knudsen har indgået.

En væsentlig del af arbejdet udføres i egenproduktion, og Adserballe & Knudsen forventer at have 4-6 projektledere og byggeledere på pladsen.

Gennemtænkt byggeplads
-Vi har arbejdet meget længe på sagen, og vi er tilfredse med, at Boligselskabet Brunevang har valgt os. Vi har navnlig lagt en stor indsats i at få gennemtænkt byggepladsen. En vel gennemtænkt byggeplads giver en god byggeproces for alle, og det kan i sidste ende aflæses i omkostninger og tidsforløb. Til fordel for alle parter.

-Det er aftalt, at byggepladsen starter op i løbet af marts. De første opgaver er terrænarbejder og støbning af fundamenter til den nye klimaskærm og til den bærende konstruktion til etageforøgelsen på de to etagers boligblokke.

-Alle beboerne er genhuset, mens vi bygger til og renoverer, og projektet er færdigt i juni 2017, om tre år. Byggeperioden er forlænget til tre år af hensyn til beboerne i de omkringliggende boligblokke, Det betyder, at der altid vil være områder i Brunevang, hvor der ikke renoveres, og beboerne kan finde et stille område.

Boligerne ud mod motorvejen støjsikres blandt andet med kraftigt støjdæmpende vinduer, såkaldte russervinduer, hvor beboerne kan lufte ud, uden at støjen kan komme ind. Facaden støjsikres med 200-250 mm. mineraluld. Samlet nedbringes støjen til under grænseværdien for vejstøj på 58 dB.

Brunevang er opført af Postfunktionærernes Andels-boligforening (PAB) i 1954 som 16 2-2 ½ etages blokke. Oprindeligt med 216 boliger. Efter tilbygningen vil der være 330 boliger.

Renovering af 102 boliger og et byggebudget på 107 mill. kr. er årets første opgave

JensVarmingsvej
62 gårdhavehuse i et plan opført i 1960’erne skal ombygges, tilbygges og renoveres i bebyggelsen Jens Warmings Vej på Amager. Bebyggelsen får desuden 40 nye boliger. Adserballe & Knudsen vandt opgaven i indbudt licitation med et bud på 107 millioner kroner og starter på projektet i næste uge.

Renoveringen er stærkt påkrævet. De primære bygningsdele er nedslidte eller utidssvarende med en dårlig isoleringsstandard. Badeværelser er ramt af skimmelsvamp, og tilgængeligheden er dårlig.

35 af husene ombygges som bevarende renovering. Bortset fra enkelte ydervægge rives huset rives ned til fundamentet og genopføres med nyt overalt. Andre syv ombygges som ny renovering. De rives ned og genopføres i et plan reelt som nyt hus. 60 helt nye boliger bygges ved at nedrive 20 rækkehuse til fundamentet og genopføre dem i to plan med i alt 40 boliger. 12 boliger opføres ved at forlænge seks de eksisterende boligblokke, og en ny blok med otte boliger opføres i to plan, i alt 20 boliger.

Alle boliger skal energimæssigt opfylde 2015 kravene.

Kvalitetsløft til bebyggelsen
Formålet med renoveringen og nybyggeriet er at give bebyggelsen et kvalitetsløft og en bedre udnyttelse af grundarealet gennem en højere bebyggelsesprocent.

Per Nielsen, Adserballe & Knudsen og projektleder på Jens Warmings Vej glæder sig til at komme i gang og siger:

-Vi skal have fat i alt inklusiv de primære bygningsdele, og det er en stor tilfredsstillelse at kunne give beboerne et kvalitetsløft med en sund og moderne bolig.

– Arbejdet er planlagt til at tage to år. I den periode skal vi også sikre, at beboerne og naboerne kan leve så uforstyrret som muligt med aktiviteten på byggepladsen. Vi har gode erfaringer med nabo-dialog og med Åbent Skur en gang om ugen. Det tager mange problemer, før de vokser over hovedet.

Den største udfordring følger af omfanget og med at koordinere de mange fag, som skal ind over og løfte projektet. En rullende plan skal sikre et jævnt forløb. Første fase er en større miljøsanering, før de nedslidte bygningsdele kan rives ned.
Renoveringen afrundes med en opretning af bebyggelsens nedslidte friarealer med beplantning, nye fælles faciliteter for leg og udeophold samt større beboerhaver.

De eksisterende huse er opført i gule teglsten med et tag med ensidigt fald belagt med tagpap. De er fordelt på 16 boligblokke hver med tre-fem huse.

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre: Boligselskabet Hjem v/FA2009

Arkitekt, totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel A/S, Plan+Landskab

Øvrige medvirkende: Landsbyggefonden

Byggeperiode januar 2014-december 2015

Nytårsordre på 107 mio.kr. til Adserballe & Knudsen

JensWarmingsvej2

62 gårdhavehuse i et plan opført i 1960’erne skal ombygges, tilbygges og renoveres i bebyggelsen Jens Warmings Vej på Amager. Bebyggelsen får desuden 40 nye boliger. Adserballe & Knudsen vandt opgaven i indbudt licitation med et bud på 107 millioner kroner og starter på projektet i næste uge.

Renoveringen er stærkt påkrævet. De primære bygningsdele er nedslidte eller utidssvarende med en dårlig isoleringsstandard. Badeværelser er ramt af skimmelsvamp, og tilgængeligheden er dårlig.

35 af husene ombygges som bevarende renovering. Bortset fra enkelte ydervægge rives huset rives ned til fundamentet og genopføres med nyt overalt. Andre syv ombygges som ny renovering. De rives ned og genopføres i et plan reelt som nyt hus. 60 helt nye boliger bygges ved at nedrive 20 rækkehuse til fundamentet og genopføre dem i to plan med i alt 40 boliger. 12 boliger opføres ved at forlænge seks de eksisterende boligblokke, og en ny blok med otte boliger opføres i to plan, i alt 20 boliger.

Alle boliger skal energimæssigt opfylde 2015 kravene.

Kvalitetsløft til bebyggelsen
Formålet med renoveringen og nybyggeriet er at give bebyggelsen et kvalitetsløft og en bedre udnyttelse af grundarealet gennem en højere bebyggelsesprocent.

Per Nielsen, Adserballe & Knudsen og projektleder på Jens Warmings Vej glæder sig til at komme i gang og siger:

-Vi skal have fat i alt inklusiv de primære bygningsdele, og det er en stor tilfredsstillelse at kunne give beboerne et kvalitetsløft med en sund og moderne bolig.

– Arbejdet er planlagt til at tage to år. I den periode skal vi også sikre, at beboerne og naboerne kan leve så uforstyrret som muligt med aktiviteten på byggepladsen. Vi har gode erfaringer med nabo-dialog og med Åbent Skur en gang om ugen. Det tager mange problemer, før de vokser over hovedet.

Den største udfordring følger af omfanget og med at koordinere de mange fag, som skal ind over og løfte projektet. En rullende plan skal sikre et jævnt forløb. Første fase er en større miljøsanering, før de nedslidte bygningsdele kan rives ned.
Renoveringen afrundes med en opretning af bebyggelsens nedslidte friarealer med beplantning, nye fælles faciliteter for leg og udeophold samt større beboerhaver.

De eksisterende huse er opført i gule teglsten med et tag med ensidigt fald belagt med tagpap. De er fordelt på 16 boligblokke hver med tre-fem huse.

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen A/S
Bygherre: Boligselskabet Hjem v/FA2009
Arkitekt, totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S
Ingeniør: Wissenberg A/S
Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel A/S, Plan+Landskab
Øvrige medvirkende: Landsbyggefonden
Byggeperiode januar 2014-december 2015